بخش های مرتبط
پيام
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *خيانت به کشور...*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
و اين چنين است که دل *رهبرم* خون مي شود...
و اين چنين است که دل رهبرم خون مي شود... - محسن - قافله شهداء
و اين چنين است که دل رهبرم خون مي شود... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان
و اين چنين است که دل رهبرم خون مي شود... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ...
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها...
اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات - دوستدار شهيد علمدار - خورشيد و ماه
*ميثم*
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... اين عمار؟؟
خدا خائنين رو نابود کنه!
فـکـر کـن ... چـنـد چـفــيـه ، خـونـي شـد ، تــا ، چـــادري ، خـاکـــي نـشـود ...
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات - دوستدار شهيد علمدار - خورشيد و ماه - نجفي از قيدار
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات - دوستدار شهيد علمدار - خورشيد و ماه - نجفي از قيدار - منادي معرفت
*آسمان*
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات - دوستدار شهيد علمدار - خورشيد و ماه - نجفي از قيدار - منادي معرفت - ...حامل نور ...
و اين چنين است که دل رهبرم خون شده است... - محسن - قافله شهداء - فاطمه حکاکان - ...حامل نور ... - ساقي رضوان - عليرضااحساني نيا - ثانيه ها... - غريق نجات - دوستدار شهيد علمدار - خورشيد و ماه - نجفي از قيدار - منادي معرفت - ...حامل نور ... - *آسمان*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال